Regulamin

REGULAMIN – STUDIO KAMERALNI

(dalej jako „Regulamin”)

 1. Właścicielem studia treningowego Studio Kameralni (dalej jako „Studio”)
  jest Aleksandra Kunicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Treningu Active Zone Aleksandra Kunicka z siedzibą w Pabianicach przy
  ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice, REGON 380201669, NIP 7312061535.

 2. Klient, przed rozpoczęciem pierwszego treningu zobowiązany jest do zapoznania
  się z Regulaminem i jego przestrzegania.

 3. Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

 4. W ramach swoich usług Studio prowadzi treningi personalne, zajęcia grupowe.

 5. Przyrządy wykorzystywane w Studiu do świadczenia usług są najwyższej jakości
  i posiadają międzynarodowe certyfikaty oraz normy dopuszczające
  do użytkowania podczas treningów. Trenerzy prowadzący treningi personalne, zajęcia grupowe oraz pozostały personel Studia posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.

 6. W treningach oraz zajęciach grupowych mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia, bądź osoby powyżej 16 (szesnastego) roku życia o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z Studio, w tym na podpisanie Regulaminu, a także pisemną zgodę na uczestnictwo osoby małoletniej w treningach.

 7. Klient przed przystąpieniem do korzystania z treningów personalnych zobowiązany jest do odbycia konsultacji treningowej.

 8. Klient zobowiązany jest na każdym etapie korzystania z Studia stosować się do zaleceń i uwag trenera/instruktora oraz personelu.

 9. Zabronione jest korzystanie ze Studia przez Klientów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.

 10. Trener ma prawo w każdym czasie przerwać trening oraz zajęcia grupowe, jeżeli w jego trakcie zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwości zdrowotne.

 11. Z usług Studia może korzystać wyłącznie osoba wskazana w umowie, posiadająca imienną kartę członkowską.

 12. Trening oraz udział w zajęciach grupowych są możliwe dopiero po opłaceniu karnetu lub jednorazowego wejścia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz zasadami opłat przed rozpoczęciem zajęć. Niezależnie od ww. opłat Klient zobowiązany jest do jednorazowej opłaty w ramach, której otrzyma od studia kartę klubową.

 13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym Trenera przed zajęciami.

 14. Jeśli Klient nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z przyrządów dostępnych w Studiu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z odpowiedniego przyrządu, uzyskać wskazówki trenera lub personelu.

 15. Jeśli Klient stwierdzi, że przyrząd wykorzystywany do treningów oraz podczas zajęć grupowych jest uszkodzony ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z przyrządu oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel o uszkodzeniu.

 16. Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Klienta z przyrządów, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Klienta. Klient ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.

 17. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personel
  o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Klientów. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy Klienta, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane trenerom Studia.

 18. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przyrządów i wyposażenia studia będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu.

 19. W przypadku choroby lub niedyspozycji trenera w dniu prowadzonych przez niego zajęć, zajęcia zostaną przeprowadzone z innym trenerem lub odwołane o czym studio poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.

 20. W sytuacjach losowych, jeżeli Studio nie jest w stanie zapewnić zastępstw na zajęciach innego trenera, Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

 21. Udział w zajęciach grupowych możliwy jest po wcześniejszym zapisaniu się zgodnie z obowiązującym w Studio grafiku zajęć. Klient ma prawo zapisać się na zajęcia grupowe odbywające się w stałych dniach i godzinach lub w wybranych terminach.

 22. Jeżeli Klient nie wypisze się z zajęć na 4 godziny przed ich rozpoczęciem lub spóźni się na zajęcia, Klientowi nie przysługuje prawo do odrobienia zajęć w innym ustalonym terminie jak i nie zostanie przedłużona data ważności karnetu.

 23. Jeżeli Klient wypisze się z zajęć na 4 godziny przed ich rozpoczęciem ma prawo do odrobienia zajęć terminie do 2 tygodni. Uprawnienie to dotyczy Klientów mających ważny karnet.

 24. W przypadku Klientów, którzy posiadają kartę wybranego operatora i chcą się zapisać na zajęcia grupowe w stałych dniach i godzinach, zobowiązania są uiścić opłatę (w wysokości ilość zajęć w tygodniu x 15 zł), która to opłata jest zwracana przez Klientowi przez Studio w przypadku ustania członkostwa.

 25. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi przez innego Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 26. Klient ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Klient ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Studio.

 27. Studio nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.

 28. Klient ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką.

 29. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także zapewnić higienę i komfort innym klientom Studio.

 30. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach.

 31. Na terenie Studia zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego zapytania o taką możliwość właścicieli studia.

 32. Zabrania się używania, bez zgody personelu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 33. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Studio zastrzega sobie prawo do skreślenia Klienta z listy klubowiczów. Klientowi nie zostaną zwrócone niewykorzystane środki za opłacony karnet.

 34. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Studio klient może złożyć w formie pisemnej lub przesłać na adres mailowy studio.kameralni@gmail.com.

 35. Studio rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 36. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.