Polityka prywatności

§ 1 Informacje ogólne

1. Dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka)
ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych
w Firmie.
2. Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Polityka zawiera:
a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Firmie,
b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).
4. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Polityki jest Firma lub osoba wyznaczona przez Firmę do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych.
5. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany przez Firmę.
6. Za stosowanie Polityki odpowiedzialna jest Firma oraz wszyscy członkowie personelu Firmy.
7. Firma powinna też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Firmy z Polityką
w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Firmę.

§ 2 Skróty i definicje

1. Polityka – oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane – dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
4. Dane szczególnych kategorii – dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
5. Dane karne – dane wymienione w art. 10 RODO tj. dane dotyczące wyroków skazujących
i naruszeń prawa.
6. Dane dzieci – dane osób poniżej 16 roku życia.
7. Osoba – osoba, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
8. Podmiot przetwarzający – organizacja lub osoba, której Firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych ( np. biuro rachunkowe, firma windykacyjna, usługodawca IT).
9. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania lokalizacji lub przemieszczania się.
10. Eksport danych – przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. IOD lub Inspektor – Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
12. RCPD lub Rejestr – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
13. Firma – Aleksandrą Kunicką prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Treningu Active Zone Aleksandra Kunicka z siedzibą w Pabianicach przy ul. Waryńskiego 10/1, 95-200 Pabianice, REGON 380201669, NIP 7312061535

§ 3 Ochrona danych osobowych w Firmie – Zasady ogólne

1. Filary ochrony danych osobowych w Firmie:
a. Legalność – Firma dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
b. Bezpieczeństwo – Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.
c. Prawa jednostki – Firma umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
d. Rozliczalność – Firma dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
2. Firma przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
a. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
b. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
c. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
d. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
e. nie więcej nie potrzeba (adekwatność);
f. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
g. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
h. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§ 4 System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w Firmie składa się z następujących elementów:
1. Inwentaryzacja danych – Firma dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Firmie, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w tym przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych czy przypadków przetwarzania danych dzieci.
2. Rejestr –Firma opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce, który jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Firmie.
3. Podstawy prawne – Firma zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruj je w Rejestrze, w tym utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość oraz inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Firma przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy.
4. Obsługa praw jednostki – Firma spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a. obowiązki informacyjne – Firma przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
b. możliwość wykonania żądań – Firma weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
c. obsługa żądań – Firma zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO i dokumentowane;
d. zawiadomienie o naruszeniach – Firma stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
5. Minimalizacja – Firma posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją, w tym:
a. zasady zarządzania adekwatnością danych;
b. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.
6. Bezpieczeństwo – Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii, jeżeli zachodzi taka konieczność;
b. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw
i wolności osób jest wysokie;
c. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d. posiada system informatyczny zarządzania bezpieczeństwem informacji;
e. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.
7. Przetwarzający – Firma posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Firmy, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
8. Privacy by design – Firma zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Firmie uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności ( w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
9. Przetwarzanie transgraniczne – Firma posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

§5 Inwentaryzacja

1. Firma identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności
z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych Firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
2. Firma identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dane niezidentyfikowane dotyczą.
3. Firma identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych,
i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
4. Firma identyfikuje przypadku współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie
z przyjętymi zasadami.

§ 6 Rejestr czynności przetwarzania danych

1. Rejestr stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację zasady rozliczności.
2. Firma prowadzi Rejestr, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
3. Rejestr stanowi jeden z podstawowych narzędzi umożliwiających Firmie rozliczanie większości obowiązków ochrony danych osobowych.
4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Firma uznała za odrębną
dla potrzeb Rejestru, Firma odnotowuje co najmniej: nazwę czynności, cel przetwarzania, opis kategorii osób, opis kategorii danych, podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Firmy, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, sposób zbierania danych, opis kategorii odbiorców danych ( w tym przetwarzających), informację o przekazaniu poza EU/EOG, ogólny opis techniczny i organizacyjny środków ochrony danych.

§ 7 Podstawy przetwarzania

1. Firma dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, zadanie publiczne, uzasadniony cel Firmy), Firma dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawę jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
3. Firma wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzane jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody
i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

§ 8 Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

1. Firma dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
2. Firma ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różnego rodzaju działania w tym zakresie.
3. Firma dba p dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
4. Firma wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
5. W celu realizacji praw jednostki Firma zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Firmę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
6. Firma dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

§ 9 Obowiązki informacyjne

1. Firma określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
2. Firma informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
3. Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych tej osoby.
4. Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
5. Firma określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych tam, gdzie jest to możliwe (np. tabliczka lub informacja o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
6. Firma informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
7. Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
8. Firma informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba, że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
9. Firma informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
10. Firma bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu danych osobowych, jeżeli może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

§ 10 Żądania osób

1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Firma wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o tym , że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlowa, dobra osobiste), Firma może zwróci się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
2. Nieprzetwarzanie. Firma informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
3. Odmowa. Firma informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Firma informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp może zostać zrealizowany przez wydanie kopii danych.
5. Kopie danych. Na żądanie Firma wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Firma wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
6. Sprostowanie danych. Firma dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Firma ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
7. Uzupełnienie danych. Firma uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Firma ma prawo odmówi uzupełniania danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Firma może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Firmę procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby Firma usuwa dane, gdy:
a. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
b. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
d. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
f. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku ( np. profil dziecka
na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).
Firma określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa. Jeżeli dane zostały upublicznione przez Firmę podejmuje ona rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane
o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
9. Ograniczenie przetwarzania. Firma dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c. Firma nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Firmy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania Firma przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich
( nie wykorzystuje, nie przekazuje) bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Firma wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Firmie, przetwarzane
na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia albo wykonania umowy z nią zawartej
w systemach informatycznych Firmy.
11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Firmę w oparciu
o uzasadniony interes Firmy lub o powierzone Firmie zadanie w interesie publicznym, Firma uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Firmy ważne prawnie uzasadnione podstawy
do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw,
lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Firmę na potrzeby marketingu bezpośredniego, Firma uwzględni ten sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

§ 11 Minimalizacja

1. Minimalizacja zakresu. Firma zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności to celów przetwarzania
w ramach wdrożenia RODO. Firma dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
2. Minimalizacja dostępu. Firma stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń lub przedmiotów) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których dane osobowe rezydują). Firma stosuje również kontrolę dostępu fizycznego. Firma dokonuje aktualizacji uprawnień przy zmianach w składzie personelu i zamianach ról oraz zamianach podmiotów przetwarzających.
3. Minimalizacja czasu. Firma wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Firmie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów wskazanych
w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu,
są usuwane z systemów informatycznych oraz papierowych Firmy. Dane mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Firmę.

§ 12 Bezpieczeństwo

Firma zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszania praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez firmę.
1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa. Firma przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
a. Firma zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie
i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
b. Firma kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
c. Firma przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Firma analizuje możliwe do przewidzenia sytuacje
i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
d. Firma ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Firma ustala przydatności i stosuje takie środki i podejście jak: pseudonimizacja, szyfrowanie danych osobowych, inne środki składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2. Środki bezpieczeństwa. Firma stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka
i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Firmie.
3. Zgłaszanie naruszeń. Firma stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych osobowych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

§ 13 Przetwarzający

1. Firma posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Firmy opracowane
w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Firmie.
2. Firma rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzającyh, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Firma rejestru przypadki eksportu danych w Rejestrze, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z Polityki pracownik Firmy lub inna osobą współpracująca oraz przetwarzający ponoszą odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych.